สภาพทั่วไป                                               

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมเป็นสุขาภิบาล อยู่ในอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดใหม่    ให้อำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยผลของกฎหมายดังกล่าว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบุ่งบางส่วน จำนวน  ๓๐  ชุมชน รวมพื้นที่ ๓๘ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดสะพานห้วยชัน ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ทิศใต้ จดสะพานห้วยไร่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก จดสะพานดอนหวาย ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก จดสะพานห้วยนาค ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ตราสัญลักษณ์

amnat_sign

เป็นดวงตราที่บรรจุอยู่ภายในวงกลม ด้านบนเป็นรูปเป็นรูปพระมงคลมิ่งเมืองประทับบนดอกบัว เปล่งรัศมีแห่งธรรม ซึ่งเป็นเครื่องหมายยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีต้นตะเคียนหินพร้อมเทพพยดาปกปักรักษา

ประชากร                                                                

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๒๖,๔๙๖  คน เป็นประชากรชาย  ๑๒,๘๘๒  คน  ประชากรหญิง ๑๓,๖๑๔  คน  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๑๘,๙๙๙  คน  เป็นชาย  ๙,๑๔๗  คน  เป็นหญิง  ๙,๘๕๒ คน

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  ( ๒๑  เมษายน ๒๕๕๔)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมการจราจร

ภายในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประกอบด้วยถนน  จำนวน  ๑๑๔  สาย  รวมความยาวได้  ๑๐๓  กิโลเมตร  โดยแยกเป็นถนนสายหลัก สายรอง  ดังนี้

๑)  ถนนสายหลัก ๓ สาย ความยาว ๙ กิโลเมตร
๒)  ถนนสายรอง ๕๙ สาย ความยาว ๔๕ กิโลเมตร
๓)  ซอย ๕๒ ซอย ความยาว ๔๙ กิโลเมตร

ที่มา  :  กองช่าง  สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ   ( ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔ )

การประปา

๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปามีจำนวนทั้งสิ้น  ๘,๐๒๕  ครัวเรือน
๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ
๓)  ผลิตน้ำประปาได้วันละ  ๑๐,๕๖๐  ลูกบาศก์เมตร /วัน ปริมาณการใช้น้ำ ๔๐๐ ลิตร/คน/วัน     พื้นที่บริการจ่ายน้ำ  ๗  ตารางกิโลเมตร
ที่มา  :  สำนักงานประปาจังหวัดอำนาจเจริญ  ( ๒๑  เมษายน ๒๕๕๔)

การไฟฟ้า
         ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน  ๙,๓๑๐  ครัวเรือน และมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม ทั้ง ๓๐  ชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ถนนสายหลักเมืองมีเกือบครบทุกสายเว้นแต่ถนนสายรอง และตามแยก ซอย ซึ่งยังขาดแคลนอีกหลายจุด
ที่มา  :  กองช่าง  สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  ( ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔ )

การสื่อสาร
          ๑)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  จำนวน  ๓,๓๐๙      เลขหมาย
๒)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน  ๕๓๖   เลขหมาย
๓)  ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่  จำนวน  ๑  แห่ง  จำนวนคู่สายทั้งหมด  ๔,๒๐๐  คู่สาย  เปิดใช้ ๒,๓๓๑  คู่สาย
๔)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  ๑  แห่ง  คือที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ
๕)  สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตพื้นที่  มี ๑ สถานี  คือ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
๖)   ระบบเสียงวิทยุไร้สาย  ๑  สถานี  ของสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
๗)  หน่วยงานวิทยุสื่อสารในเขตเทศบาล  ได้แก่ แม่ข่ายแสงเพชรของสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ แม่ข่ายมิ่งเมืองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ แม่ข่ายเมืองแมนของที่ทำการปกครองอำเภอเมือง แม่ข่ายเทพมงคลของที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ

ลักษณะการใช้ที่ดิน

 ๑)  พื้นที่พักอาศัย  ๒,๙๔๕.๕๒  ไร่ ๒)  พื้นที่เกษตรกรรม  ๖๘,๙๑๐.๐๑ ไร่
 ๓)  พื้นที่พานิชยกรรม  ๔๐๕  ไร่ ๔)  พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ๑๖๙.๘๔ ไร่
๕)  พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน  ๖๙๔.๑๓  ไร่ ๖)  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา  ๓๓๓.๐๗  ไร่
๗)  พื้นที่แม่น้ำ/ลำคลอง/อ่างเก็บน้ำ  ๔,๘๓๐.๘๔ ไร่ ๘)  พื้นที่ถนน/ซอย  ๓,๗๗๑.๘๑ ไร่
๙)  พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ  ๑๕๘.๑๙  ไร่ ๑๐) พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าไม้  ๑๐,๕๓๕.๕  ไร่

ที่มา  :   สำนักเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  ( ๒๑  เมษายน ๒๕๕๔)