ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกผักสวนครัวอื่นๆ โดยมีย่านชุมชน   หนาแน่น อยู่ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดง ถนนอรุณประเสริฐกับถนนชยางกูร เป็นย่านธุรกิจการค้า ค้าปลีก   ค้าส่ง ตลาดสด โรงแรม ธนาคาร รายได้ต่อหัวของประชากร  ๒๙,๔๗๔ บาท / คน / ปี

การพานิชยกรรมและการบริการ

๑)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  
ก.  สถานีบริการน้ำมัน ๖  แห่ง ข.  ตลาด ๓    แห่ง
ค.  บริษัท ๘  แห่ง ง.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๘๗  แห่ง
๒)  สถานประกอบการเทศพาณิชยกรรม  
ก.  ตลาดสดเทศบาล ๒  แห่ง ข.  สถานธนานุบาล ๑  แห่ง
๓)  สถานประกอบการด้านบริการ  
ก.  โรงแรม ๓  แห่ง ข.  ธนาคารพาณิชย์ ๙ แห่ง
ค.  ภัตตาคาร –  แห่ง ง.  ร้านอาหาร  ๗๔ แห่ง
จ.  โรงภาพยนตร์  – แห่ง ฉ.  ร้านอาหาร  ๗๑  แห่ง

๔)  การอุตสาหกรรม   ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรม   ขั้นต้น มีโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  ๒๓๒ แห่ง แรงงาน  ๒,๕๖๒ คน  เป็นชาย ๑,๙๘๑ คน  หญิง  ๖๔๔ คน
๕)  การท่องเที่ยว  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ พระมงคลมิ่งเมืองซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ
๖)  การปศุสัตว์    ส่วนใหญ่ จะเป็นการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ และอื่นๆ โดยมีประชากรประกอบอาชีพปศุสัตว์  ประมาณ  ๘,๐๐๐ คน

ที่มา  :  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ( ๒๑  เมษายน ๒๕๕๔)