ด้านสังคม

ชุมชน
๑)  ชุมชนจำนวน ๓๑ ชุมชน จำนวนบ้าน ๙,๕๙๐ หลังคาเรือน จำนวนประชากรรวม ๒๖,๑๗๙

ศาสนา
     ๑)  ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๔๘ ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีวัด จำนวน ๑๑ วัด
๒)  ผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ ๐.๕๑  ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีโบสถ์คริสต์  จำนวน  ๓  แห่ง
๓)  ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ  ร้อยละ  ๐.๐๑  ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

วัฒนธรรม
      ประเพณีท้องถิ่นสำคัญ คือ ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น งานบุญข้าวจี่ งานบุญเดือนสิบสอง ฯลฯ

การศึกษา
         ๑)  โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ   มี ๗  โรงเรียน
๒)  โรงเรียนสังกัดเทศบาล                               มี  ๒ โรงเรียน
๓)  โรงเรียนเอกชน                                         มี  ๒  โรงเรียน

กีฬานันทนาการ / พักผ่อน
   ๑)  สนามกีฬา                ๑๒    แห่ง
๒)  สนามบาสเก็ตบอล    ๘     แห่ง
๓)  สนามตะกร้อ             ๓๐   แห่ง
๔)  สวนสาธารณะ            ๔     แห่ง
๕)  ห้องสมุดประชาชน     ๒     แห่ง
๖)  สนามเด็กเล่น            ๑๔   แห่ง

 สาธารณสุข
     ๑) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  จำนวน  ๑  แห่ง คือ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  ขนาด  ๒๗๐  เตียง
๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  ๓  แห่ง
๓) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการทุกแห่ง ทุกสังกัดในพื้นที่

 – แพทย์                  ๓๑    คน – นักวิชาการสาธารณสุข                 ๓  คน
–  ทันตแพทย์             ๖    คน –  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    ๗  คน
–  เภสัชกร               ๑๒    คน –  นักโภชนาการ                            ๑  คน
–  พยาบาลวิชาชีพ   ๒๑๙  คน –  นักกายภาพบำบัด                      ๓  คน
–  พยาบาลเทคนิค     ๑๕   คน –  นักวิชาการสุขาภิบาล                 ๓  คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       ๑)  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี             ๒       ครั้ง
๒)  รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน         ๔       คัน
๓)  พนักงานดับเพลิง                 ๒๑        คน
๔)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๓๗๒    คน
ที่มา  :   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สนง.เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔)

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิอากาศ
       ๑)  อุณหภูมิสูงสุด  ๔๒  องศาเซลเซียส  ต่ำสุด  ๑๔  องศาเซลเซียส
       ๒)  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย   ๑,๗๘๒.๘  ลูกบาศก์มิลลิเมตร

แหล่งน้ำ
        ๑)  อ่างเก็บน้ำ  ๒  แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน  และอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ
๒)  คลอง  ห้วย  ๕  แห่ง  คือ  ห้วยปลาแดก ห้วยกุดสะคุ  ห้วยกอก  ห้วยซัน  และห้วยวังหมู

น้ำเสีย
        ๑)  ปริมาณน้ำเสีย  ประมาณ  ๘,๓๘๓ ลบ.ม. / วัน
๒)  โรงงานบำบัดน้ำเสีย ได้รับงบประมาณแล้ว  และกำลังค่า  BOD.  เฉลี่ย   ๑๘  มิลลิกรัม / ลิตร  กำลังค่า BOD.  ออกจากระบบ  ๘.๓๐  มิลลิกรัม/ลิตร
ที่มา  :  กองช่าง  สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔ )

ขยะ
       ๑)  ปริมาณขยะ  ๒๕  ตัน / วัน
๒)   รถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขยะ  ๘  คัน
๓)   ขยะที่เก็บได้ประมาณ  ๒๕  ตัน / วัน โดยกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกล
๔)   สถานที่กำจัดขยะ   ๙๘  ไร่  ตั้งอยู่ที่ ดงสีบู  ตำบลไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ
๕)   รถเข็นเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย    ๓๑   คัน
๖)   ถังรองรับขยะมูลฝอย  ๔๘๕  ใบ  เพิ่มใหม่ปี  ๒๕๕๑  จำนวน  ๒๖๐  ใบ  รวม  ๗๔๕  ใบ
๗)   พนักงานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย  ๖๐  คน
ที่มา  :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔ )