บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองการบริหาร

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการเมือง    การบริหารได้อย่างกว้างขวาง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐   อัน ได้แก่  การรับรู้ข่าวสารของทางเทศบาล  การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลการมีส่วนร่วมในด้านกิจการ  การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ   ได้ดำเนินการวางแผน  และป้องกันบรรเทาอันตราย  อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  ป้องกัน ฟื้นฟู  บูรณะความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  ประสานงานระหว่างส่วนราชการ  รับแจ้งข่าวสารต่าง ๆให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์