7

สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

                    1.1  ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานการเจ้าหน้าที่

                          1)  งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                               (1)      งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

                               (2)      งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

                               (3)      งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

                               (4)      งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

                               (5)      งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัตินายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งงานบัตรประจำตัว

                               (6)      งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

                               (7)      งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

                               (8)      งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

                               (9)       งานพัฒนาบุคลากร

                               (10)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

                               (11)  งานประกันสังคมลูกจ้างเทศบาล

                               (12)  งานการลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

                               (13)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

                               (14)  งานเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                               (15)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

                   1.2  ฝ่ายธุรการ มีหัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเอกสาร สารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานด้านรัฐพิธีและกิจสภา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

                         1)  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1)  งานสารบรรณกลางของเทศบาล

                              (2)  งานสารบรรณของสำนักปลัดเทศบาล 

                              (3)  งานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

                              (4)      งานพัฒนาระบบการสารสนเทศ

                              (5)      งานเก็บรักษาหนังสือราชการ

                              (6)      งานควบคุมการลงทะเบียนคำสั่งและประกาศของเทศบาล

                              (7)      งานทำลายหนังสือราชการ

                              (8)      งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมา

                              (9)      งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                              (10)  งานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในสังกัด

                              (11)  งานสวัสดิการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี       

 สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสำนักปลัดเทศบาล

                              (12)  งานต้อนรับและเลี้ยงรับรองต่างๆ 

                              (13)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                         2)  งานเลขานุการผู้บริหาร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1)  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี

                              (2)  งานประชุม/สัมมนาของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

                              (3)  งานการยื่นแบบแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี

                              (4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                1.3   ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ดังนี้                    

                       1)  งานรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                            (1) งานประสานงานกับจังหวัด อำเภอ ตรวจสอบกิจการค้า/สถานประกอบการ/สถานบันเทิงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรำคาญ

                            (2) งานประสานงานกับจังหวัด อำเภอ และหน่วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

                            (3)  งานทางด้านกฎหมาย ควบคุมการตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                            (4)      งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                      2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                            (1) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

                            (2) งานตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

                            (3) งานควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย

                            (4) งานควบคุมกำจัดหรือทำลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่

                            (5)  งานทำแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่

                            (6)  งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่

                            (7)  งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย

                            (8)  งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่

                            (9)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                            (10) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

                            (11) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

                            (12) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                            (13) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

                            (14) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

                            (15) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

                            (16) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              1.4   ฝ่ายปกครอง  มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534  งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.2508 งานปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  

                     1)  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                          (1) การแจ้งการเกิด

                          (2) การแจ้งตาย

                          (3) การย้ายออก

                          (4) การย้ายเข้า

                          (5) การแจ้งย้ายปลายทาง

                          (6) การขอเลขที่บ้าน

                          (7) การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

                          (8) การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ในกรณีบัตรหมดอายุ , บัตรเดิมหาย     

       หรือถูกทำลาย

                          (9) การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรเดิมชำรุด , การเปลี่ยนชื่อ 

 ตัวหรือชื่อสกุลหรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล และในกรณีผู้ขอฯ เปลี่ยนที่อยู่

                          (10) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของสำนักทะเบียน

                          (11) จัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสถานะทางทะเบียนราษฎร

                          (12) จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานคนต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา

                          (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               1.5  งานกิจการสภา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                          (1) งานสารบรรณ งานธุรการสภา

                          (2) จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาล

                          (3) ร่างโต้ ตอบ และสำเนาหนังสือของราชการ

                          (4) รับ ส่งหนังสือ/ส่วนการงานและสมาชิกสภาเทศบาล

                          (5) งานจัดทำคำสั่ง/ประกาศ/หนังสือส่งและการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารงานสภา

                          (6) งานเลขานุการสภาเทศบาล

                          (7) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการการเลือกตั้ง

                          (8) จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสภาเทศบาล

                          (9) งานการยื่นแบบแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินของและสมาชิกสภาเทศบาล

                          (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมา

               1.6  กิจการสถานีขนส่ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                     1) งานการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

                         (1)    การบริหารงานพื้นที่ลานจอดรถ

                         (2)    การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

                         (3)    การรักษาความสะอาดบริเวณสถานี

                         (4)    การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี

                         (5)    การเก็บเงินค่าบริการสถานี

                         (6)    การจัดหาดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุปกรณ์

                    2)  งานการควบคุมการเดินรถโดยสารเข้า-ออกสถานีขนส่งผู้โดยสาร

                         (1)  การบริหารงานช่องจอดรถรับ ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง

                         (2)  การจัดระบบการจราจรภายในสถานี

                   3)  งานการให้บริการแก่ผู้โดยสารตามภารกิจ

                         (1)  การรักษาความปลอดภัย

                         (2)  การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง

                         (3)  การจัดให้มีบริการห้องสุขา

                         (4)  การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม

                         (5)  การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง