2

กองคลัง มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 8) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

2.1  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานโต้ตอบหนังสือราชการของกองคลัง

(2)  งานลงรับ ส่งหนังสือราชการของกองคลัง

(3)  งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารและหนังสือราชการ              

(4)  งานควบคุมดูแลการเงินและบัญชีของกองคลัง

(5)  งานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของกองคลัง

(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.2  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

1)  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ     

(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท

(2) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

(3) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

(4) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(5) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2)  งานการพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการซื้อและการจ้าง

(2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา

(3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

(4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

(5) งานการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์

 (6) งานจัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์                                    

(7) งานการจัดทำประกาศประกวดราคา

(8) งานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

(9)      งานการหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

(10)  งานการจำหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.3  ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

1)  งานพัฒนารายได้    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)   งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล

(2)   งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

(3)   งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

(4)   งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

(5)   งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

(6)   งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

(7)   งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี 

(8)   งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

(9)   งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด

(10) งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

(11) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(12) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2)  งานผลประโยชน์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลทั้งหมด

(2)  เก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ที่จัดประโยชน์ทั้งหมด

(3)  จัดทำสัญญาเช่าทุกพื้นที่ที่จัดประโยชน์

(4)  โต้ตอบหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์

(5)  เร่งรัดการชำระค่าเช่ากรณีที่มีการค้างชำระ

 (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือได้รับมอบหมาย

3)  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

(2)  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่

(3)  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(4)  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

(5)  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงโฉนด รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อ ผู้ชำระภาษี

(6)  งานการจัดทำรายงานเสนองานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สินประจำเดือน

(7)  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย