3

กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 8) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

                        3.1  ฝ่ายธุรการ มีหัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              1)  งานธุรการ

                                   (1) งานสารบรรณและงานเลขานุการ

                                   (2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์   ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                   (3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

                                   (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                   (5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                   (6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                                   (7) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

                                   (8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง

                                   (9) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                                   (10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

                                   (11) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสำนักการช่าง

                                   (12) งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณของสำนักการช่าง

                                   (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                     3.2   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 6)   เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้ง   ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

                            1)  งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                 (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

                                 (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

                                 (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

                                 (4) งานออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                                 (5) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                                 (6) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

                                 (7) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

                                 (8) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

                                 (9) งานบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

                                 (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                           2)   งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

                                 (1) งานออกแบบ เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

                                 (2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

                                 (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

                                 (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

                                 (5) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

                                 (6) งานออกแบบรายการทางด้านสถาปัตยกรรม

                                 (7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม

                                 (8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

                                 (9) งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ

                                 (10) งานวิเคราะห์วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

                                 (11) งานควบคุมงานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                                 (12) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียด ทางด้านวิศวกรรม

                                 (13) งานบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

                                 (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                           3)  งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1) งานจัดทำผังเมืองรวม

                                (2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

                                (3) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อมและงานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด

                               (4) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                               (5) งานแผนที่ภาษี

                               (6) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

                               (7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง

                               (8) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

                               (9) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

                 3.3   ฝ่ายการโยธา มีหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ดังนี้

                        1)  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1) งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

                              (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

                              (3)  งานซ่อมบำรุงถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

                              (4)  งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

                              (5) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

                              (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                         2)  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1) งานก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคารทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่น  

                              (2) งานควบคุมดูแลการจัดอาคาร สถานที่

                              (3) งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ

                              (4) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า งานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ

                              (5) งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ

                              (6) งานจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

                              (7) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

                              (8) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการจัดสถานที่ และเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

                              (9) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

                              (10) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

                              (11) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

                              (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                        3)  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                              (2) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                              (3) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่าง 

                              (4) งานให้คำปรึกษาแนะนำในการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและการขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                              (6) งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                              (7) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                              (8)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

                              (9)  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่

                              (10) งานประมาณราคางานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่

                              (11) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

                              (12) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

                              (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                         4งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องกล

                              (2) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

                              (3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

                              (4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

                              (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                  3.4  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  มีหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

                         1)  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1) งานกำจัดขยะมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

                              (2) งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

                              (3) งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือเครื่องจักรกลโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

                              (4) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

                              (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                         2)  งานควบคุมและบำบัดน้ำเสีย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1) งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ

                              (2) งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝนหรือน้ำทิ้ง

                              (3) งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง

                              (4) งานวิจัยและประเมินผล การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดน้ำเสีย ให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในส่วนช่างสุขาภิบาล

                              (5) งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

                              (6) งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต

                              (7)  งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต

                              (8) งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย – น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม

                              (9) งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำต่าง ๆ

                              (10) ควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียใน น้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ

                              (11) ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

                              (12) การตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย –  น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ

                              (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย