1

กองการศึกษา มีผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 8) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

5.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

1)  งานแผนและโครงการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ใน  การวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(3) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปีของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2)  งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองหรือฝ่ายการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ  การสอบ แข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือกการวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

(2) การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(4) การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3)  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

(2) งานควบคุม จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

(3) งานติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(5) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

(6) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(7)  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4)   งานโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนครู นักเรียน อาคาร โรงเรียน)

(2)  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

(3)  งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน

(4)  งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

(5)  งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

(6)  งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(7)  งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

(8)  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

(9)  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

(10)  งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

(11)  งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

(12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5)  งานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน

(2)  งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

(3)  งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

(4)  งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

(5)  งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(6)  งานติดตามแก้ไขปรับปรุงเสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

(7)  การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

(8)  งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ

(9)  งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

(10) งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน

(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมาย

6)  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานพัฒนาหลักสูตร

(2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

(3) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา

(4)  งานวิจัยทางการศึกษา

(5) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา

(6) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหา ทางวิชาการ

(7) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางการศึกษา

(8) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

(2) งานศูนย์เยาวชน

(3) งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

(2) งานส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน

(3) การพัฒนาเทคนิคการกีฬา

(4) การจัดการแข่งขันกีฬา

(5) การส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ

(6) การบริการอาคาร สถานศึกษา และผู้ตัดสิน

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9) งานกิจกรรมศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศาสนา

(2) งานพัฒนาแหล่งมารดกทางด้านศาสนา

(3) งานส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

(4) งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนา

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10)  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

(2) งานพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

(3) งานฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4)  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

(6) ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม

(7) ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐกับรัฐ

(8) ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ

(9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

(10) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

(11) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม

(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

11)  งานนิเทศการศึกษา  มีหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการ การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด

12)  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้งานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

(2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

(3) งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา

(4) งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

(5) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและ  สิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภททั้งในและนอกงบประมาณ  รวมถึงการลงบัญชีทำรายงานการบัญชี

(6) งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจำนวนอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและครู

(7) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

13)  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(5) งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

(8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ      ผู้ทำคุณประโยชน์

(9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(11) งานสวัสดิการต่าง ๆ

(12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

14)  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทพมงคล)

15)  โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

 16)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล

 17)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (บุ่งกระท้าง)