4

กองวิชาการและแผนงานมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป 8) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

                          6.1   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                  1)  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                       (1) งานสารบรรณ รับ ส่งหนังสือ และโต้ตอบหนังสือราชการ

                                       (2) ควบคุมกำกับดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน รวมทั้งการจัดทำทะเบียน การบำรุงรักษา การใช้รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สิน

                                       (3) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                       (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                       (5) งานจัดพิมพ์หนังสือ จัดทำประกาศ คำสั่ง ของกองวิชาการและแผนงาน

                                       (6) งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

                                       (7) เบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงาน

                                       (8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

                                       (9) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

                                       (10)  จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน/โอนเงิน/แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน

                                       (11)  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

                                       (12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                  2)  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                       (1)  ควบคุมและรับผิดชอบงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

                                       (2)  งานควบคุมการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาลูกจ้างงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

                                       (3)  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

                                       (4)  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

                                       (5)  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

                                       (6)  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบการปฏิบัติ งานให้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

                                       (7)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

                                       (8)  งานสารสนเทศ

                                       (9)  งานด้านศิลป์ เช่น ออกแบบ เขียนภาพประกอบคำบรรยายและภาพโฆษณา รวมทั้งป้ายโฆษณาเชิญชวน ป้ายกิจกรรมต่าง ๆ ป้ายตามนโยบายของ รัฐบาล ฯลฯ เขียนโปสเตอร์ แผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ ภาพแสดงกิจกรรมและผลงานของหน่วยงานและเขียนประกาศนียบัตร

                                       (10)  งานออกแบบปกหนังสือ เอกสารต่าง ๆ เขียนภาพ ประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อทำแม่พิมพ์

                                       (11)  ควบคุมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในงานกิจการเทศบาล งานประเพณี  งานรัฐพิธี รวมทั้งตามงานที่ประชาชนร้องขอ

                                       (12)  ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ควบคุมการใช้และควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

                                       (13)  จัดทำข่าวและการกระจายเสียงของเทศบาล

                                       (14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                  3)  งานสารสนเทศ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                       (1)  งานวางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเทศบาล

                                       (2)  งานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานฝ่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์เทศบาล)

                                       (3)  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเทศบาลในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

                                       (4)  งานฝึกอบรมทักษะบุคลากรให้สามารถก้าวสู่กระบวนการวางแผนงานโครงการ

                                       (5)  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับรูปแบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ

                                       (6)  งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสารสนเทศของหน่วยงาน

                                       (7)  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการสารสนเทศ

                                       (8)  บันทึกข้อมูล ปรับปรุง และดูแลระบบงานเว็บไซต์เทศบาล รวมทั้งค้นหารวบรวมประกาศ และคำสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

                        6.2   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการควบคุม กำกับดูแล  และอำนวยการการดำเนินงานของงานต่าง ๆ  ดังนี้

                                1)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      (1)  ควบคุมและรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                      (2)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลทุกระดับ

                                      (3)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                                      (4)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง

                                      (5)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

                                      (6)  งานจัดทำเรียบเรียงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

                                      (7)  งานจัดทำ เรียบเรียงและกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาสามปีและแผนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี

                                      (8)  งานจัดทำแผนดำเนินงานของเทศบาล

                                      (9)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง

                                      (10)  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ  สาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและ การประเมินผลงานตามแผน

                                      (11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                2)  งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      (1)  งานการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง

                                      (2)  งานการประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                                      (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                3)  งานวิจัยและประเมินผล

                                     (1)  งานวิจัยและประเมินผล

                                     (2)  งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ

                                     (3)  งานติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 

                        6.3  งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                               1)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                    (1)  งานการดำเนินคดี  ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล

                                    (2)  งานการสอบสวนและวินัยพนักงานของเทศบาล

                                    (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                              2)  งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                    (1)  งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

                                    (2)  งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล

                                    (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย