5

กองสวัสดิการสังคม มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

                             7.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ดังนี้

                                    1)  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการทั่ว ๆ ไป ดังต่อไปนี้

                                         (1)  งานสารบรรณ

                                         (2)  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                         (3)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

                                         (4)  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                         (5)  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                         (6)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                                         (7)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

                                         (8)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บำเหน็จความดีความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง

                                         (9)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                                         (10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

                                         (11) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม

                                         (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                            7.2  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ดังนี้

                                   1)   งานสังคมสงเคราะห์

                                         (1)  การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ

                                         (2)  การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

                                         (3)  การให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

                                         (4)  การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

                                         (5)  การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ

                                         (6)  การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                                         (7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                   2)  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

                                        (1)  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

                                        (2)  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

                                        (3)  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

                                        (4)  งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษา

                                        (5)  งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ สอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

                                        (6)  งานประสานงานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

                                        (7)  งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

                                        (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับหมอบหมาย

                            7.3 งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ดังนี้

                            การสำรวจข้อมูลชุมชน  ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง

                                        (1)  การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

                                        (2)  การจัดระเบียบชุมชน

                                        (3)  การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

                                        (4)  การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน

                                        (5)  การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนชุมชนเมือง

                                        (6)  การส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน

                                        (7)  การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

                                        (8)  งานส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                                        (9)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย