6

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข 8) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

4.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนและอำนวย ความสะดวกในการดำเนินงาน  พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

1)   งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

(7) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

(8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง

(9) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(11) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมงานอื่นที่่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข  6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่าง ๆ ดังนี้

1)   งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

(2) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(3) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

(4) งานอาชีวอนามัย

(5) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(6) งานสุสานและฌาปนสถาน

(7) งานคุ้มครองผู้บริโภค

(8) งานควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2)  งานวางแผนสาธารณสุข

(1)  งานวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(2) งานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3) งานดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

(4) งานสร้างจิตสำนึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ

(5)  งานนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์

(6) งานนำขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์

(7) งานจัดการขยะอันตราย

(8) งานจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล

(9) งานเก็บขนขยะติดเชื้อ

(10) งานบริหารสถานีขนถ่ายมูลฝอย   และคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์

(11) งานดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

(12) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

(2) งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่

(3) การให้การดูแลการให้บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการแก่ประชาชนในชุมชน

(4) การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4)  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความสะอาดถนน  ทางเท้าและที่สาธารณะ

(2) งานรักษาความสะอาดตลาดสด

(3) งานรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(4) งานจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและตลาดสด

(5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.3   งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานด้านสุขศึกษา

(2) งานอนามัยโรงเรียน

(3) งานอนามัยแม่และเด็ก

(4) งานวางแผนครอบครัว

(5) งานโภชนาการ

(6) งานสุขภาพจิต

(7) งานสาธารณสุขมูลฐาน (แผนงานหลักแผนงานย่อย)

(8) จัดการฝึกอบรม นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อ.ส.ม.)

(9) การอนามัยชุมชน

(10) การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ

(11) การสร้างสุขภาพภาคประชาชน

(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ

(2) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน

(3) งานป้องกันโรคติดต่อ

(4) งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

(5) งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.5   งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

(2)  งานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

(3) งานโรคฆ่าสัตว์

(4) รับคำร้องเรียนปัญหาจากสัตว์เลี้ยง  เช่น  สุนัขจรจัด  แมว  สัตว์ปีก  เป็นต้น

(5) ควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์สู่คนตามสถานการณ์ที่เกิดโรคไม่ให้ระบาดแพร่ระบาดในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โดยประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย